Estudis geotècnics
Una vegada es coneix la dimensió de l’obra projectada i l’accessibilitat a la finca objecte d’estudi, s’utilitza la maquinària més adient, fins i tot si cal treballar dins d’edificacions ja existents.

Donat que es disposa d’un ampli coneixement del subsòl que ocupa la majoria de poblacions de Catalunya, abans de realitzar els treballs es tria el millor sistema de perforació.

Així es poden oferir diferents tipus de sondeigs:
  • Rotació amb extracció de mostra contínua
  • Helicoïdal amb extracció de mostra alterada
  • Penetròmetre dinàmic

En el moment de realitzar cada sondeig, un geòleg experimentat dirigeix els treballs i indica a l’operador de la sonda de perforació en quin moment efectuar un determinat assaig o extreure una mostra representativa. Les mostres extretes es traslladen immediatament a un laboratori acreditat per la seva identificació i anàlisi.

La memòria final, en el cas d’estudis geotècnics, es redacta seguint les indicacions reflectides al CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ i conté gràfics que faciliten la seva interpretació i un quadre resum de resultats.

© Serveis de Geotècnia 2012                 Tel: 661.953.864 / 932.097.957                Email: info@serveisdegeotecnia.com
Compartir:
Seguir a: